นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศและมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

บริษัท นำศิลปไทย จำกัด (“เรา”) เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้านั้น นอกเหนือจากการเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติตามกฎหมายให้ปกป้อง และเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนของการประกอบธุรกิจในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นคุณค่าที่สังคมไทยสมัยใหม่เห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งพึงปกปักรักษาอีกด้วย ในการนี้ นอกจากเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เรายังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการสร้างความโปร่งใส และการควบคุมที่เหมาะสมในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของท่านที่ให้โอกาสเรา และจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ไปพร้อม ๆ กับการส่งมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเสนอให้กับท่านต่อไป

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ครอบคลุมถึงร้านค้าปลีก เว็บไซต์ ช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ช่องทางการให้บริการลูกค้า ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของนโยบายใด ๆ จะมีผลทันทีเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของเรา เว้นแต่เป็นกรณีที่เราเห็นว่าจะต้องเลื่อนการบังคับใช้นโยบาย เราจะพิจารณากำหนดวันบังคับใช้นโยบายล่วงหน้าไว้ในเอกสารฉบับนี้ โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผ่านช่องทางที่เราจัดไว้ให้ตามที่ระบุในเอกสารฉบับนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลเราเก็บรวบรวม

เราเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลที่อาจระบุตัวบุคคลได้ โดยสามารถจำแนกเป็นประเภทได้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ คำนำหน้าชื่อ อายุ วันเกิด รูปภาพ รวมถึงค่าสายตาเพื่อใช้ในการประกอบแว่นตา
 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย (เช่น ไลน์ไอดี (Line ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook และ/หรือ Google เป็นต้น) รวมไปถึงข้อมูลผู้ติดต่อ หรือข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่น
 • ข้อมูลการเงินและการทำธุรกรรม เช่น บัญชีธนาคาร หรือเครื่องมือการชำระเงินอื่น ๆ หมายเลขประจำตัวพร้อมเพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน การคืนเงิน คะแนนสะสม วันที่และสถานที่ซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ วันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่ วันที่ และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อความลงท้ายในอีเมลของผู้รับ ข้อมูลการรับประกันสินค้า ข้อเรียกร้อง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ท่านซื้อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก เช่น หมายเลขสมาชิก คะแนนสะสม วันหมดอายุของคะแนนสะสม ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เข้าร่วม/วันที่สมัคร ระยะเวลาการเป็นสมาชิก รวมถึงบันทึกความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดของเรา
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ข้อมูลระบุตำแหน่งพื้นที่ (GPS) ละติจูด ลองจิจูด และเวลาที่ใช้ในหน้าเว็บแต่ละหน้า ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคอื่นใดอันเกิดจากการใช้บริการระบบของเรา

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บนั้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่านตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลในนโยบายฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของเรา

เราขอแจกแจงวัตถุประสงค์และมูลเหตุตามกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามสถานการณ์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล สิทธิตามตามกฎหมายที่เราใช้

การขายสินค้าและให้บริการของเรา (เช่น การตรวจวัดค่าสายตา ประกอบแว่น ติดต่อจัดส่งและนัดรับสินค้า รับประกันสินค้า เปลี่ยน แก้ไข หรือคืนสินค้า และคืนเงินค่าสินค้า เป็นต้น)

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรา และเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ท่านตามมาตรฐานวิชาชีพนักทัศนมาตร

การติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ (เช่น การสอบถามความพึงพอใจของสินค้า/บริการ ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เป็นต้น)

เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่านในการได้รับบริการจากเรา
การยืนยันตัวตนท่าน (เช่น เพื่อการลงทะเบียน หรือพิสูจน์ตัวตน ว่าท่านเป็นบุคคลที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้รับบริการหรือใช้สิทธิตามกฎหมายกับเรา เป็นต้น) เพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเรากับท่าน
การติดต่อทางการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น การติดต่อเพื่อโฆษณา เสนอโปรโมชั่นผ่านทางอีเมล และแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น) เราจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ (เช่น การจัดทำรายงานภาพรวมของธุรกิจโดยไม่ระบุชื่อบุคคล การวัดผลประสิทธิภาพของการตลาด หรือการทำงานและการให้บริการของเรา เป็นต้น) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย (เช่น การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือให้ความร่วมมือในการพิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงออกใบกำกับภาษี เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการจัดเก็บภาษี รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันการกระทำอันผิดกฎหมาย เป็นต้น) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ เพื่อประโยชน์สาธารณะ
การปกป้องผลประโยชน์ของเรา (เช่น การตรวจสอบ ป้องกัน และตอบโต้การทุจริต การกระทำอันผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและความน่าเชื่อถือของเรา เป็นต้น) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

ทั้งนี้ ความยินยอมที่เราอาศัยเพื่อติดต่อท่านอาจจัดการได้ผ่านช่องทางที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การการตกลงรับการติดต่อโปรโมชั่นผ่านทางแพลทฟอร์มไลน์ (Line) หรือแพลทฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ในการนี้ ท่านสามารถบริหารความยินยอมหรือการรับข่าวสารของท่านผ่านการตั้งค่าที่มีอยู่ในโปรแกรมหรือแพลทฟอร์มเหล่านั้นได้ด้วยตัวท่านเอง

3. บุคคลภายนอกที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา

เราไม่มีนโยบายในการเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่จำเป็น เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมูลเหตุที่เฉพาะเจาะจงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทอื่น ๆ ในเครือของนำศิลปไทย เช่น บริษัท หอแว่น จำกัด เป็นต้น เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินกิจการของเรา
 • ผู้ให้บริการของเรา เช่น บริษัทขนส่ง โรงพิมพ์ ผู้รับจ้างเป็นศูนย์ให้บริการลูกค้า ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแทนขาย หน่วยงานรับจ้างจัดงานเกี่ยวกับการโฆษณาและการตลาด ผู้ให้บริการระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing ทั้งนี้ เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับท่าน เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Google หรือ Instagram เป็นต้น
 • พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น แพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) หรือแพลตฟอร์มใดๆ ซึ่งเราอาจเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบนพื้นที่เหล่านั้น เป็นต้น
 • หน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาลยุติธรรม หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทั้งนี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา หรือสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาของเรา เช่น ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือ ผู้เชี่ยวชาญประเภทอื่น เพื่อการดำเนินธุรกิจ หรือการรักษาผลประโยชน์ของเรา หรือบุคคลภายนอกที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น
 • ผู้รับโอนสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างของบริษัท การควบรวม การโอนกิจการ เป็นต้น

ในกรณีที่บุคคลเหล่านี้ดำเนินการหรือให้บริการในนามของเรา เราจะควบคุมการใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นและตามที่บุคคลภายนอกได้รับมอบหมายจากเราเท่านั้น พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการรักษาข้อมูลให้ปลอดภัยผ่านเงื่อนไขของสัญญาการประมวลผลข้อมูลและ/หรือการประเมินความปลอดภายในการให้บริการบนข้อมูลอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลภายนอกมีสิทธิในการใช้ข้อมูลของท่านด้วยตนเอง เราอาจไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นได้ จึงโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

4. การเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ไร้ความสามารถตามกฎหมาย

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ เพื่อให้บริการตามปรกติของเรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เราตรวจพบว่าได้เก็บหรือใช้ข้อมูลของบุคคลลักษณะข้างต้นในการที่ไม่อาจกระทำได้บนฐานทางกฎหมายอื่น ๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม หรือเป็นการยินยอมที่ไม่มีผลทางกฎหมายก็ตาม เราจะพิจารณาหยุดการประมวลผลนั้นในทันที

5. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระเบียบภายในของเราอย่างเคร่งครัดตามระยะเวลาที่เหมาะสมอันจะไม่เกินหลักการของวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นระยะเวลาการฟ้องร้องคดี หลังจากนั้น เราจะลบข้อมูลดังกล่าว หรือ ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับท่านในอนาคต

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะพยายามปกป้องข้อมูลของท่านอย่างอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านสูญหาย ถูกเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเราได้ดำเนินการวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อันจะยกตัวอย่างได้ ดังนี้ (1) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน ลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรองรับการ patch ความปลอดภัยที่เหมาะสม (2) ระบบป้องกันไวรัสระดับองค์กร (Enterprise-grade antivirus program) (3) ระบบยืนยันตัวตนผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลผ่านหลายขั้นตอน (Multi-factor authentication) สำหรับระบบที่มีข้อมูลสำคัญ (4) ระบบ Active Directory เพื่อควบคุมสิทธิการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงาน และถอนสิทธิเมื่อบุคคลสิ้นสภาพพนักงาน (5) มาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น ระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่เก็บข้อมูล เป็นต้น และ (6) มาตรการอื่น ๆ ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเรา

7. นโยบายการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการโดยอัตโนมัติจากท่านโดยใช้เทคโนโลยีคุกกี้ ซึ่งเทคโนโลยีคุกกี้นั้น มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์โดยทั่วไปในการจดจำรายละเอียดของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งประวัติการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสถานการณ์ ทั้งนี้ คุกกี้บางชนิดมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อให้หน้าเว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน คุกกี้บางชนิดก็มีขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ของท่าน

ท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าการใช้คุกกี้ผ่านอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านได้ด้วยตัวท่านเอง อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการใช้คุกกี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งส่งผลต่อประสบการณ์การใช้บริการ ทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการเยี่ยมชมหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเราได้

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่เรากำหนด ท่านอาจมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • สิทธิการเข้าถึง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน
 • สิทธิการการแก้ไขข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลของท่านท่านในรูปแบบที่มีการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิการการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านในบางกรณี
 • สิทธิการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลของท่านในบางกรณี
 • สิทธิการถอนความยินยอม: สำหรับวัตถุประสงค์ที่เราขอความยินยอมจากท่านก่อนการดำเนินการ ท่านสามารถถอนความยินยอมเหล่านั้นได้ อันเป็นผลให้เราหยุดการดำเนินการที่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน
 • สิทธิการลบข้อมูล: ท่านอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ตามที่เรากำหนด ทั้งนี้ เราจะพิจารณาลบข้อมูลให้ท่านตามความเหมาะสมต่อไป และอาจยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อรักษาประโยชน์โดยชอบของเราหรือบุคคลภายนอกตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิใด ๆ ตามกฎหมายข้างต้น

นอกจากนี้ เนื่องจากสิทธิบางประการมีเงื่อนไขตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เคร่งครัด เราจึงอาจต้องพิจารณาอนุมัติคำขอของท่านเป็นรายกรณี

9. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง pdpa@visionventures.co.th