เลนส์รักษ์โลก

เลนส์รักษ์โลก LeafECO 1.74

เลนส์รักษ์โลก คือเลนส์ที่เกิดจากแนวคิดความต้องการการลดใช้น้ำมันในการผลิตสารตั้งต้นในการผลิตเลนส์ เพื่อลดการปล่อยก๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบกับภาวะเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ

เลนส์รักษ์โลกเกิดจากการนำวัสดุทางการเกษตร เช่น พืช มากถึงร้อยละ 82 ทดแทนการใช้น้ำมัน ซึ่งเป็นสารประกอบหลักในการผลิตสารตั้งต้นการผลิตเลนส์ โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture หรือ USDA) ซึ่งเลนส์รักษ์โลกนี้มีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานเทียบเคียงได้กับเลนส์พลาสติกในหมวดวัสดุพื้นฐาน (Basic Materials) ของบริษัท และมีจุดเด่นที่ความบางเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับเลนส์พลาสติกธรรมดา โดยมีค่าดัชนีหักเห (Index) 1.74 มีค่าแสดงความใสของตัวกลาง (Abbe Value) 32.4 เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาสูงที่เลนส์ค่อนข้างหนา